Thursday, January 14, 2010

Daulat Tuanku

HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUANKU SULTAN KEDAH DARULAMAN PADA 17 JANUARI 2010

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
AL SULTAN ALMU'TASIMU BILLAHI MUHIBBUDDIN
TUANKU ALHAJ ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH IBNI
ALMARHUM SULTAN BADLISHAH

SULTAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUANKU SULTAN KEDAH DARULAMAN PADA 17 JANUARI 2010KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
AL SULTAN ALMU'TASIMU BILLAHI MUHIBBUDDIN
TUANKU ALHAJ ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH IBNI
ALMARHUM SULTAN BADLISHAH


SULTAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

0 comments:

Post a Comment